Privacy verklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Als jouw behandelend hypnotherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Het dossier bevat aantekeningen van het intakeformulier en gegevens van de uitgevoerde sessies.  

Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn die ik, uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik neem jouw privacy heel serieus. Ik ga op een veilige en zorgvuldige manier om met je persoonlijke en medische gegevens en ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.


De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • de N.A.W. gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Tevens wordt jouw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de niewsbrief die ik naar jou toestuur, mocht je hier interesse in hebben
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.


Je kunt je persoonsgegevens opvragen, laten rectificeren (aanpassen) of verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapie Paradijsvogel en heb je het recht op overdraagzaamheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een beveiligd bestand te sturen naar jou of naar een ander door jou genoemde organisatie. 
Je kunt het verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen, gegevens overdraging persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@htpv.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, vraag ik jou om een kopie legitimatiebewijs mee te sturen. Maak dan je pasfoto, paspoortnummer, strook met nummers onderaan, BSN nummer, zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dossiers worden 20 jaar bewaard. Indien jij wenst dat dit eerder wordt gewist, dan kan dit uiteraard.